รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 5 พฤศจิกายน 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๖๔๒๑
รายละเอียด :
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายการต่างประเทศวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬา) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาเรื่องดังกล่าว
ประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ?แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค? เมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ขยายผลการพิจารณาและคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว ก็เห็นควรรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายการต่างประเทศ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬา)