รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 7 กันยายน 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๒๘๒๑
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา