รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 30 ธันวาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๙๓๗๕
รายละเอียด :
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒.๒ (ฝ่ายการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาเรื่องดังกล่าว
๑) เห็นควรรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการป่าต้นน้ำและลุ่มน้ำของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) เห็นควรรับทราบผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับ ?การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการป่าต้นน้ำและลุ่มน้ำของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน? โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปรับปรุงและกำหนดยุทธศาสตร์ รวมทั้งมาตรการดำเนินการ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกัน มีหน่วยงานรับผิดชอบและระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน รวมทั้ง ให้รับประเด็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจัดการลุ่มน้ำของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่าจะนำไปปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและวิธีดำเนินการที่ใช้ในปัจจุบันอย่างใด เพื่อให้ภาคเอกชนและประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจได้เข้ามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น มีโครงสร้างการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ และอาจจำเป็นต้องปรับแนวคิดการพัฒนาลุ่มน้ำ ส่วนการจัดการป่าต้นน้ำโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควรที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะกำหนดเป้าหมายการรักษาป่าต้นน้ำ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์คนอยู่กับป่า ให้เจ้าหน้าที่เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมรักษาป่าของชุมชน ขณะเดียวกันประชาชนเห็นประโยชน์ของป่าและตระหนักในความสำคัญที่จะร่วมปลูกและช่วยดูแลรักษาป่าอย่างแท้จริง
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒.๒ (ฝ่ายเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)