รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 ตุลาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๕๘๕๒
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรับทราบความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงแรงงาน