รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 6 มกราคม 2549
เลขที่หนังสือ : ทส 0604/25
รายละเอียด :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการขุดลอกระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และจะแล้วเสร็จในต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๑ งานก่อสร้างจะประกอบด้วย สถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ พร้อมถนนและอาคารประกอบเป็นหลัก