รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 8 ตุลาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๔๘๓๕
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗
รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการ ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อไป