รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 26 สิงหาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/๑๒๒๒๓
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาเพื่อจัดทำความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดจะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป