รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 13 มกราคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร 0504/625
รายละเอียด :
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑.๒ (ฝ่ายความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นประธานกรรมการ
มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง ?แนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง? ตามที่คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจเสนอ แล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑.๒ (ฝ่ายความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ)