รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 14 กรกฏาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร 0504/9813
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสากิจเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา