รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 12 พฤศจิกายน 2547
เลขที่หนังสือ : นร 0504/16846
รายละเอียด :
เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับให้ความสอดคล้องกับความเห็นเพิ่มเติมตามที่รองนายกรัฐมนตรี(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ แล้วดำเนินการต่อไปได้