รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 9 กรกฏาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร 0504/9644
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณา เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา