รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 12 กรกฏาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๙๗๐๘
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของเรื่อง รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดจะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป