รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 15 ตุลาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๕๒๕๕
รายละเอียด :
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(นายจตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานกรรมการ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗
มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
เห็นควรรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบผลการพิจารณาและผลการดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)ข้อ ๑.๔ รับไปพิจารณากำหนดแนวทาง ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ดังกล่าวโดยละเอียด อีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในลักษณะที่เป็นยุทธศาสตร์ภาพรวมของชาติโดยเร็วต่อไป