รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 7 กรกฏาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๙๔๖๑
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา