รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 24 สิงหาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๒๐๒๗
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังกล่าว และผลการประชุมหารือ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานงบประมาณและสำนักงาน ก.พ. ซึ่งได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป