รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 16 สิงหาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร 0504 (คกก.2) 11486
รายละเอียด :
ในคราวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายคมนาคมและแรงงาน) ครั้งที่ ๒ /๒๕๔๗ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
๑. เห็นชอบในหลักการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง ยุทธศาสตร์เชิงลึกการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ๒๕๔๗-๒๕๕๑
๒. ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาร่วมกับสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯเพื่อกำหนดรูปแบบขององค์กรที่จะทำหน้าที่เป็น Chief Logistic Officer (CLO) ของประเทศ โดยจัดให้เป็น Model มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตลอดจนกรอบเวลาที่ชัดเจน ตามแนวทางความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ และให้นำเสนอคณะกรรมการฯ คณะที่ ๒ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง