รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 24 มิถุนายน 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๘๘๓๓
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบให้สำนักงานการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง