รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 16 สิงหาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๑๔๒๖
รายละเอียด :
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา