รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 22 มิถุนายน 2547
เลขที่หนังสือ : นร 0504/8666
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง