รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๕/ว (ล) ๒๕๔๒
รายละเอียด :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘