รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 16 กันยายน 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๓๓๘๔
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว
เห็นควรรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบและให้ความเห็นชอบ ความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันพิจารณา รวม ๕ ข้อ ตามข้อ ๑.๑ และคำชี้แจงเพิ่มเติมตามประเด็นอภิปรายข้อ ๑.๒ และเห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ได้แจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม ทราบด้วยแล้ว