รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๖๙๖๐
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (รองนายกฯ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นประธาน) ซึ่งเห็นชอบการจัดการทำรายงานผลการดำเนิน หรือผลการพิจารณาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างครบวงจร ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป