รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 พฤษภาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๗๕๖๐
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง