รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 29 พฤศจิกายน 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๗๗๔๖
รายละเอียด :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เห็นชอบผลการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ