รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 29 กรกฏาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๐๕๙๐
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
เห็นควรรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ รับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเด็นอภิปรายของคระกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ในข้อ ๑.๒ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป