รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 10 พฤษภาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๖๕๐๒
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา