รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 27 เมษายน 2547
เลขที่หนังสือ : นร 0503/ว(ล) 5975
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักไปจัดประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการตามขึ้นตอนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖