รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 กรกฏาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๐๔๗๐
รายละเอียด :
ตามที่ได้แจ้งให้ทราบว่า นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานครฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับเรื่อง นโยบายการจัดการขยะของไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งนั้น
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายการเกษตรฯ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(นายจตุรนต์ ฉายแสง)เป็นประธานกรรมการ พิจารณาแล้ว
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็น ผลการพิจาณา และผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายการเกษตรฯ)