รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 9 เมษายน 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๕๓๔๑
รายละเอียด :
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานครฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใด จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป