รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 23 ธันวาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๘๙๔๒
รายละเอียด :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำท่าจีน) มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗