รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 26 สิงหาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร 0504/12178
รายละเอียด :
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาแล้ว
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗
เห็นควรรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำท่าจีน และรับทราบและให้ความเห็นชอบในความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว รวม ๕ ข้อ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอโดยให้รายงานผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (หากมี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประสบปัญหาและอุปสรรคจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ยังไปยังกระทรวงทรัพยากรฯ รับประเด็น