รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๒๕๑๓
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลังและ สนง.งบประมาณเพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใด จะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป