รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 21 กรกฏาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๐๑๑๗
รายละเอียด :
นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินบนต้นน้ำกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีต้นน้ำน่าน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
เห็นควรรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบข้อชี้แจงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามประเด็นอภิปรายข้อ ๑.๑ และเห็นควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับประเด็นอภิปราย ข้อ ๑.๒ ? ข้อ ๑.๔ ไปพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ด้วย
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)