รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 20 มกราคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๗๓๕
รายละเอียด :
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใด จะได้แจ้งมาเพื่อราบต่อไป