รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 20 มิถุนายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๗๘๘๑
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์