รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 15 มกราคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๕๘๔
รายละเอียด :
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบให้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใด จะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป