รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 21 มกราคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๘๑๙
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำเนินการสอดคล้องกับความเห็นของสภาที่ปรึกษาฯ แล้ว