รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 พฤศจิกายน 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๘๐๕๗
รายละเอียด :
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาเพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใด จะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป