รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 22 มีนาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๔๒๖๒
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๗
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับเรื่อง การปรับโครงสร้างกิจการพลังงานภายใต้(ร่าง) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการประกอบกิจการพลังงาน และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงพลังงาน ได้แจ้งให้กระทรวงพลังงานทราบด้วยแล้ว