รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 พฤศจิกายน 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๘๐๙๙
รายละเอียด :
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบให้กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาและผลการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใด จะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป