รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 21 มกราคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๘๔๒
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ