รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 29 มกราคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๒๗๖
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของ สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน