รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 พฤศจิกายน 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๘๐๕๙ ล
รายละเอียด :
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบให้สำนักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาเพื่อจัดทำความเห็นและผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีก่อน