รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 22 มีนาคม 2549
เลขที่หนังสือ : NULL
รายละเอียด :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานผลการดำเนินการ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙