รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 8 มีนาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔ (คกก.๓) /ว(ล) ๓๔๔๑
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง คณะที่ ๓ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เป็นประธานมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำความเห็นเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป