รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 27 ตุลาคม 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๕๙๕๙
รายละเอียด :
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีก่อน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดจะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖