รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔ (คกก.๓)/๒๘๑๖
รายละเอียด :
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาเมื่อวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพรับเรื่องนี้ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือให้ได้ข้อยุติครอบคลุมทุกประเด็นและประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ แล้วจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการตามความเห็นของสภาที่ปรึกษาฯ เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป