รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 23 ธันวาคม 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๙๐๗๓
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
๑. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับ ?การดำเนินธุรกิจหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทางที่กฎหมายถือว่าไม่ถูกต้อง? และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปดำเนินการตามนับมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาทีปรึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมายฯ) ต่อไป
๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า โดยที่ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการให้มีธุรกิจการพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยังเป็นความเห็นที่ยังแตกต่างกันเป็นสองฝ่ายอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะหวั่นเกรงผลกระทบทางด้านสังคม และยังไม่ทราบว่าภาครัฐจะมีแนวทางดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร ส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยก็เห็นว่าจะเป็นผลดีแก่เศรษฐกิจและจะช่วยแก้ปัญหาเงินตราไหลออกนอกประเทศประกอบกับการดำเนินธุรกิจการพนันอย่างถูกกฎหมายนี้หลายประเทศได้เปิดให้ดำเนินการในเรื่องให้ชัดเจนบนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศ แนวทางที่สมควรดำเนินการคือ การจัดให้มีศูนย์ความบันเทิงอย่างครบวงจร (Entertianmetnt complex) โดยมีการพนันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของศูนย์โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และคัดสรรบุคคลที่จะเข้าไปร่วมเล่นการพนันได้ รวมทั้งจะก่อให้เกิดรายได้จากธุรกิจต่างๆ เป็นหลัก โดยธุรกิจการพนันเป็นเพียงรายได้ส่วนน้อยเท่านั้น