รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 24 มิถุนายน 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๑๐๔ (๒) /๑๔๗๔๑
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณา