รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 26 มีนาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร 0504/4663
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖
เห็นชอบตามที่สภาที่ปรึกษาฯ เสนอและให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานผลการพิจารณาหรือผลการเสนอต่อสภาที่ปรึกษาฯ และเปิดเผยเหตุผลให้สาธารณชนทราบด้วย